انجام آزمایشات آلودگی صوت، هوا و ارتعاش در مسجد جامع عتیق

پایش سلامت سازه
کارفرمــا: سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان
مکان پروژه: مسجد جامع اصفهان

در سال‌های [...]